KİRACI TAAHHÜTNAMESİ

KAHRAMANMARAŞ Organize Sanayi Bölgesinin …………. ada ……. nolu parselin ve üzerindeki fabrika maliki ……………………… tarafından; OSB Yönetim Kurulunun uygunluk görüşünden sonra Firmamıza ……………… m² kiraya verilmesi ile ilgili olarak;

 1. Söz konusu parselde kiracı olarak sadece üretim faaliyetinde bulunacağımızı,
 2. Firmamızın OSB altyapı tesislerine bağlantı, kontrol ve ölçüm noktalarındaki düzeneklerine (elektrik, doğalgaz, içme ve kullanma suyu vb.) Bölge’nin bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir müdahalede bulunmayacağımızı,
 3. Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesinin 09.04.2013 tarihli kuruluş protokolü ve Müteşebbis heyet Kurulunca belirlenen arsa tahsis ve satış prensiplerine aykırı olan üretim konularında faaliyet göstermeyeceğimizi,
 4. Firmamızdan kaynaklanan atıksuyun Bölgenin Atıksu altyapı tesislerine deşarjının tek noktadan sağlanacağını
 5. OSB içindeki işletmemizde 4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğimizi,  OSB yetkili kurullarınca belirlenmiş ve belirlenecek prensipler ve yükümlülüklere aynen uyarak aykırı düşen hareketlerde bulunmayacağımızı,
 6. OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 63. Maddesinin 1. Bendi (d) fıkrası gereğince alınması gereken, Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği hükümlerine tabi ise “ÇED Olumlu Kararı”nı veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı’nı KAHRAMANMARAŞ Organize Sanayi Bölge müdürlüğüne sunacağımızı,
 7. Firmama ait atıksuların deşarjında; Kahramanmaraş OSB Müdürlüğü tarafından belirtilen kanala deşarj standartlarına uyacağıma,  atıksuyumun standartlarını sağlamadığı durumda firmam adına münferit ön arıtma yaparak OSB kanalizasyon sistemine deşarj edeceğime,
 8. Atıksu arıtma tesisi işletilmesi ile ilgili OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu tarafından istenen her türlü yaptırıma uyacağıma,
 9. Hava kalitesinin korunması, Hava Kirliliğinin önlenmesi ve komşu parsellerdeki firmaların üretim sistemlerine zarar vermemek için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler kapsamında gereken tüm önlemleri alacağıma,
 10. Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve Yönetmelikle katılımcılara getirilen yükümlülüklerden kiracı olarak firmamızın da sorumlu olduğunu kabul ettiğimizi
 11. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve O.S.B. Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen şartları aynen kabul ettiğimizi ve muhteviyatına uyacağımızı,
 12. Üretim safhasında, bölge altyapı ve diğer sanayi tesislerine zarar verdiğimizin ( emisyon izni almadan veya uygunsuz şekilde yakılan yakıt sonucu hava kirliliğine sebebiyet verilmesi vb. ) Bölge Müdürlüğü’nce tespit edilmesi halinde elektrik ve suyumuzun kesilmesini kabul etiğimizi,
 13. Yağmur suyunun hiçbir şekilde kanalizasyon altyapısına ve kanalizasyon hattının da yağmur suyu hattına bağlamayacağımızı ve daha önceden bağlantısı olan hatları ayıracağımızı,
 14. Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne, Müteşebbis heyet ve yönetim kurulu kararlarına uymadığımız takdirde faaliyetimizin sonlandırılmasına itirazda bulunmayacağımızı,

 

beyan, kabul ve taahhüt ederiz.