KİRACI

(FİRMA ANTETLİ KÂĞIDINA YAZILACAKTIR)

 

KAHRAMANMARAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

Organize sanayi bölgesi ….. ada …… parselde bulunan ………………………………… firmasına ait tesisin …………… m² sini ………………………………………………………’ne kiralamak istiyoruz. Kiralama için onay verilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

FİRMA YETKİLİLERİ
(Kaşe + İmza)

 

EKLER:

  1. Tapu tescil belgesi
  2. Kiracı Firma yönetiminin kiralama kararı
  3. Güncel imza sirküleri
  4. Ticaret sicil tasdiknamesi
  5. Kira sözleşmesi örneği
  6. Taahhütname noter tasdikli (yapı kullanma izin tarihine göre bir bağımsız bölüm olarak kiraya verileceğine dair)
  7. Faaliyet ile ilgili bilgi ve belge
  8. Kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu